PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie "Treść") oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, jurysdykcjami zagranicznymi i konwencjami międzynarodowymi.

Treści i Znaki są udostępniane na Stronie "TAK JAK SĄ" wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, udziela mu się ograniczonej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik prawidłowo uzyskał dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Witryny, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.