POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Traktujemy Twoją prywatność poważnie i niniejsze oświadczenie o prywatności wyjaśnia, w jaki sposób househom (łącznie "my", "nas" lub "nasz") gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza Twoje dane.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane w taki sposób, że nie umożliwiają nam już identyfikacji użytkownika, zarówno w połączeniu z innymi informacjami, jak i w inny sposób.

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony

Przestrzegamy zasad legalności, legalności i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy najmniejsze ilości danych w ograniczonym zakresie oraz stosujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w celu promowania bezpieczeństwa i ochrony, np. poprzez monitorowanie oszustw i prowadzenie dochodzeń w sprawie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków i zasad. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Poniżej znajduje się opis rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i w jaki sposób możemy je wykorzystywać:

Jakie dane osobowe gromadzimy

Ⅰ. Dane dostarczane przez użytkownika:

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik podaje, gdy korzysta z naszych produktów i usług lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, np. gdy tworzy konto, kontaktuje się z nami, bierze udział w ankiecie online, korzysta z pomocy online lub narzędzia czatu online. Jeśli użytkownik dokonuje zakupu, gromadzimy dane osobowe związane z tym zakupem. Dane te obejmują dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej oraz inne informacje o karcie, a także inne informacje o koncie i uwierzytelnieniu, jak również dane dotyczące faktury, wysyłki i kontaktu.

Ⅱ. Dane o korzystaniu z naszych usług i produktów:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową/aplikację, możemy gromadzić dane dotyczące typu urządzenia, z którego korzysta, unikalnego identyfikatora urządzenia, adresu IP urządzenia, systemu operacyjnego, typu używanej przeglądarki internetowej, informacji o użytkowaniu, informacji diagnostycznych oraz informacji o lokalizacji komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których użytkownik instaluje nasze produkty lub usługi albo uzyskuje do nich dostęp. Jeśli jest to możliwe, nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, adres IP użytkownika oraz inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzenia, co pozwala nam udoskonalać nasze produkty i usługi.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, do komunikacji z użytkownikiem, do oferowania mu ukierunkowanych reklam i usług oraz do ochrony nas i naszych klientów.

Ⅰ. Dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług:

Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc nam w dostarczaniu, ulepszaniu i rozwijaniu naszych produktów, usług i reklam. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do celów takich jak analiza danych, badania i audyty. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na oferowaniu Państwu produktów i usług oraz zapewnienie ciągłości działalności. Jeśli użytkownik weźmie udział w konkursie lub innej promocji, możemy wykorzystać podane przez niego dane osobowe w celu administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dalsze dane dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi zasadami przed wzięciem w nich udziału.

Ⅱ. Komunikowanie się z użytkownikiem:

Pod warunkiem uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub transakcji oraz informowania go o naszych zasadach i warunkach. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, prosimy o kontakt z nami w celu rezygnacji. Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane do przetwarzania i odpowiadania na zapytania użytkownika, gdy ten kontaktuje się z nami. Z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy udostępniać jego dane osobowe partnerom zewnętrznym, którzy mogą przesyłać mu informacje marketingowe dotyczące ich produktów i usług. Z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu personalizacji jego doświadczeń z naszymi produktami i usługami oraz w witrynach internetowych i aplikacjach stron trzecich, a także w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

UWAGA: W przypadku każdego z opisanych powyżej sposobów wykorzystania danych osobowych, które wymagają uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, należy pamiętać, że użytkownik może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Definicja "plików cookie"

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są powszechnie stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów oraz innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Do podobnych celów wykorzystujemy również inne technologie, w tym dane przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu użytkownika, identyfikatory powiązane z urządzeniem użytkownika oraz inne oprogramowanie. W niniejszym Oświadczeniu o plikach cookie wszystkie te technologie określamy mianem "plików cookie".

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików cookie w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, np. poprzez personalizację treści, oferowanie i pomiar reklam, zrozumienie zachowań użytkowników oraz zapewnienie bezpieczniejszej obsługi. Należy pamiętać, że konkretne pliki cookie, z których możemy korzystać, różnią się w zależności od konkretnych witryn i usług, z których korzysta użytkownik.

Ujawnianie danych osobowych

Niektóre dane osobowe udostępniamy partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w zakresie dostarczania produktów i usług lub pomagają nam w marketingu na rzecz klientów. Dane osobowe będą przez nas udostępniane tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam; nie będą one udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

Ujawnianie lub przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie danych

Ⅰ. Wypełnianie zobowiązań prawnych:

Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub zaistniały pewne akty prawne i należy spełnić pewne zobowiązania prawne. Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców EOG ---Jak opisano poniżej, jeśli użytkownik zamieszkuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie przez nas jego danych osobowych będzie zgodne z prawem: W każdym przypadku, gdy będziemy wymagać Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) ("GDPR").

Ⅱ. W celu rozsądnego wdrożenia lub zastosowania tego artykułu:

Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim naszym firmom stowarzyszonym. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, joint venture, cesji, wydzielenia, transferu, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym, możemy przekazać wszelkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków prawnych, egzekwowania naszych warunków i postanowień, badania oszustw lub ochrony naszych działań lub użytkowników.

Ⅲ. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw

Ujawnienie przez nas danych osobowych może być konieczne ze względu na przepisy prawa, procesy sądowe, postępowania sądowe i/lub żądania władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym.

Witryny internetowe i usługi stron trzecich

Gdy klient posługuje się łączem do witryny internetowej osoby trzeciej, która jest z nami powiązana, nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za taką politykę ze względu na politykę prywatności osoby trzeciej. Nasza witryna, produkty i usługi mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich lub umożliwiać im dostęp do tych witryn, produktów i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane przez te osoby trzecie, ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach i usługach. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej ze stron trzecich przed rozpoczęciem korzystania z ich witryn internetowych, produktów lub usług.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Stosujemy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych użytkownika oraz w celu właściwego wykorzystania gromadzonych przez nas danych. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na dłuższy okres przechowywania danych.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom prawnym, między innymi z tego powodu. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie Oświadczenia o ochronie prywatności oznacza akceptację zmienionego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym Oświadczeniem o ochronie prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszych produktów lub usług i skontaktowanie się z nami w celu zamknięcia utworzonego przez siebie konta.